Giới Thiệu Tính Năng Quân Hồn

 Khi cấp độ người chơi đạt 530 sẽ mở thêm tính năng quân hồn.

 Kích hoạt Quân Hồn có thể đeo lên hồn trang, kích hoạt hồn trang sẽ giúp người chơi tăng thêm nhiều thuộc tính như Công, HP, Thủ, Phá Giáp,...

 Mỗi loại hồn trang sẽ có những thuộc tính khác nhau

 Phẩm chất hồn trang càng cao điểm thuộc tính cộng càng nhiều

 Có thể phân giải hồn trang nhận Ma Luyện Thạch, dùng để cường hóa hồn trang

Khi 4 vị trí hồn trang của 1 quân hồn đạt tổng số cấp chỉ định thì sẽ kích hoạt kỹ năng hồn trang

Trang Bị Hồn Trang : 

-Khi kích hoạt bộ trang bị quân hồn của từng hồn trang sẽ cộng thêm thuộc tính cho quân hồn.

-Phẩm chất trang bị càng cao thì điểm thuộc tính càng lớn 

-Mặc đủ bộ 4 trang bị quân hồn đỏ sẽ kích hoạt giai của trang bị và có thể thăng giai để thêm điểm thuộc tính