[Giới Thiệu Tính Năng Phụ Hồn]

Phụ hồn là 1 trong những tính năng giúp gia tăng thuộc tính cho trang bị, tiên trạc, tiên giới, tiên liên, tiên phù. Sau khi phụ hồn giúp gia tăng lực chiến, công, bạo, máu, hp...

Cách vào phụ hồn: Túi đồ -> Phụ hồn

Phụ hồn bao gồm: Đoạn Hồn và Khai Quang

Mỗi vị trí có 5 Hồn Ngọc có thể đoạn hồn: Tinh - Khí - Thần - Hồn - Phách, vị trí Hồn Ngọc cần hồn Ngọc trước đó đạt cấp chỉ định mới có thể được mở. Đoạn hồn tiêu tốn Đoạn hồn thần thạch có thể kiếm tại BOSS Thế giới cấp 550 trở lên, BOSS cá nhân cấp 550 trở lên, BOSS bang cấp 500 trở lên. Tổng cấp 1 vị trí 5 Hồn Ngọc đạt chỉ định, có thể kích hoạt thêm thuộc tính của Hồn Lực.

Tổng cấp 1 vị trí Hồn Ngọc đạt chị định có thể tiến hành Khai Quang.

Tiên Hữu tiêu hao nguyên liệu tương ứng để khai quang. Sau khi khai quang nhận thuộc tính tăng chiến lực mạnh, đạt khai quang theo chỉ định có thể kích hoạt kỹ năng khai quang và thuộc tính bộ đồ.