[Giới Thiệu Tính Năng Khắc Bảo Thạch]

Giới thiệu tới các Tiên Hữu tính năng khắc bảo thạch, giúp tăng thuộc tính bảo thạch, Công ,HP ,Thủ .Tính năng khắc bảo thạch được mở ở cấp độ 550

Cách vào tính năng đúc bảo thạch: Đúc tạo -> Bảo Thạch -> Khắc chữ

Bảo thạch phù hợp cấp mới có thể khắc, tiến độ khắc càng cao tiêu hao càng nhiều nguyên liệu.

Nguyên liệu khắc bảo thạch là Đá khắc nhận tại U Minh quỷ quật tầng 3. Cách vào: Boss -> U Minh Quỷ Quật -> chọn "3 tầng"