[Giới thiệu Tính Năng Huyễn Linh]

Huyễn Linh là tính năng bao gồm Huyễn linh và Tinh Linh giúp gia tăng thuộc tính cho nhân vật. Sau khi trang bị huyễn linh giúp gia tăng lực chiến, công, bạo, máu, ...

Cách vào huyễn linh: Thủ Hộ -> Huyễn Linh, Tinh Linh

Có 4 loại trang bị huyễn linh xếp theo thứ tự tăng dần: Lam -> Tím -> Cam -> Đỏ

Thủ hộ Tinh Linh

Nguyên liệu Huyễn Linh, Tinh Linh có thể tìm được ở phụ bản Huyễn Linh

Huyễn Linh Thạch nhận được có thể thăng cấp Thủ Hộ Huyễn Linh. Đánh bại BOSS cửa 10 mỗi tầng có thể nhận Thủ Hộ Huyễn Linh mới. Mỗi khi thông qua 1 cữa huyễn linh, Tinh Linh có thể thẳng 1 cấp. Tinh Linh mỗi thăng 10 cấp, có thể đột phá 1 lần. Sau khi đột phá thành công nhận Tinh Linh và kỹ năng mới.