[Thưởng Tăng Cấp]

[THƯỞNG TĂNG CẤP - TĂNG CẤP NHANH SỐ LƯỢNG CÓ HẠN]

Khi bạn đạt mốc cấp độ theo yêu cầu như : Cấp 30, 50, 70, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 bạn sẽ nhận được các phần quầ giá trị tương ứng, mỗi mốc đều có giới hạn số người chơi nhận thưởng