[ Phụ Bản - Bạc]

Đánh bại quái vật phó bản, tranh đoạt bảo tàng , có tỉ lệ nhận "Thú Linh Cự Thú" tỉ lệ rơi bạc lớn sau khi thông quan nhận được bạc lớn.

 

Các cửa phụ bản thông quan gồm : Đơn giản, Phổ thông, Khó, Tinh anh, Phong cuồng

 

Sau khi thông quan có thể nhận được bạc lớn