[ Phụ Bản - Linh Văn Pháp]

Phó Bản Linh Văn Pháp là phó bản đặc sắc giúp người chơi sở hữu các Linh Văn gia tăng lực chiến

 

 

Khi người chơi thông quan các tầng của Linh Văn sẽ nhận được các vật phẩm giá trị, kèm mở khóa các ô Linh Văn

Thông quan nhận thưởng

Mỗi ngày 5h00 tinh hoa Linh Văn sẽ phát qua hòm thư