[SỰ KIỆN LỄ BAO 0 KNB]

[SỰ KIỆN LỄ BAO 0 ĐỒNG]

Trong thời gian diễn ra hoạt động, dùng KNB mua lễ bao nhận thưởng

Số ngày nhận thưởng tính theo số ngày mở server, tối đa nhận 8 ngày

Sau khi hoạt động kết thúc, số KNB bạn mua sẽ được trả lại

Hoạt động này tiêu KNB không tính vào EXP VIP và hoạt động Xếp Hạng Tiêu KNB