[Tính năng đúc thức tỉnh]

Giới thiệu các Tiên Hữu tính năng đúc thức tỉnh, giúp tăng thuộc tính Công, HP, Thủ và mở kỹ năng đúc tạo cấp độ mở thuôc tính 205

 

Các mảnh đúc tạo gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tiến độ đúc tạo tối đa 20 cấp 

 

Nguyên liệu đúc gồm Thức tỉnh đúc thạnh, Thức tỉnh đúc gia cường và Đột phát đúc thạch, nguyên liệu bạn có thể mua trong thương thành, mục Giới hạn mua tuần và Mạnh hơn.

 

Khi đúc tiến độ các mảnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cấp mảnh phải bằng nhau ví dụ mảnh Kim bạn +3 bạn sẽ đúc được lên tiến độ cấp 3, muốn đúc lên phải + mảnh huyễn hóa