[Đặc Quyền VIP]
Các Tiên Hữu thân mến
 
Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Linh Kiếm Cửu Thiên, giúp quý Tiên Hữu khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng gia tăng Lực Chiến. Khi Tiêu Hữu sử dụng tiêu KNB sẽ được tính vào EXP VIP, khi trở thành VIP, quý Tiên Hữu sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà nhiều bằng hữu khác không có. Hãy để Muội Muội giới thiệu cho các Tiên Hữu về Hệ Thống VIP và các Đặc Quyền dành cho VIP nhé!

Cấp bậc VIP

 

Đặc quyền VIP 1 :
Danh hiệu riêng:Thanh Đồng Quý Tộc,lực chiến tăng 2500
Tăng cấp nhanh, EXP đánh quái +30%
Báo danh mỗi ngày:Thưởng cao nhất x2
Pet nuốt EXP +20%
1 mình khiêu chiến BOSS, thưởng phong phú,Boss cá nhân
Nhiều bạc:Mua số lần phụ bản bạc +1
Nâng cấp pet:Mua số lần phụ bản pet+1
Phúc lợi cho người lười:Tự động làm Nhiệm vụ bang
Thương Nhân Phúc Lợi:giảm nửa thuế ở chợ,giảm tới 10%
Bạc EXP thêm:Số lần cầu phúc +3
Chợ an toàn:Mở mật mã giao dịch
Bán thương thành:chuyên chúc vip đặc huệ thương phẩm
Nhanh chóng tiện lợi,truyền tống miễn phí vô hạn
Kho rộng hơn, thêm trang cho kho +1


Đặc Quyền VIP2 :
Danh hiệu riêng:Bạch Ngân quý tộc,lực chiến tăng 5000
Tăng cấp nhanh, EXP đánh quái +30%
Báo danh mỗi ngày:Thưởng cao nhất x3
Pet nuốt EXP + 30%
1 mình khiêu chiến BOSS, thưởng phong phú, Boss cá nhân
Nhiều bạc:Mua số lần phụ bản bạc +1
Nâng cấp pet:Mua số lần phụ bản pet +2
Tăng cấp nhanh:Mua số lần phụ bản EXP+1
Nguyên liệu bộ đồ:Thêm số lần U Minh Quỷ Quật +1
Cực phẩm Hồn Ấn: Số lần hỗ độn chiến trường +1
Thương Nhân Phúc Lợi:giảm nửa thuế ở chợ,giảm tới 10%
Bạc EXP thêm: Số lần cầu phúc +5
Bán thương thành : chuyên chúc vip đặc huệ thương phẩm
Nhanh chóng tiện lợi,truyền tống miễn phí vô hạn
Kho rộng hơn, thêm trang cho kho +1
Bao gồm mọi đặc quyền VIP1

Đặc Quyền VIP3 :
Danh hiệu riêng:Bạch Ngân quý tộc,lực chiến tăng 5000
Tăng cấp nhanh,EXP đánh quái +30%
Báo danh mỗi ngày:Thưởng cao nhất x4
Pet nuốt EXP +40%
1 mình khiêu chiến BOSS,thưởng phong phú,Boss cá nhân
Nhiều bạc:Mua số lần phụ bản bạc  +1
Nâng cấp pet:Mua số lần phụ bản pet+2
Tăng cấp nhanh:Mua số lần phụ bản EXP+1
Tăng cấp kỹ năng:Mua số lần phụ bản Ngộ Tính+1
Tẩy luyện:Mua số lần phụ bản tẩy luyện+1
Nguyên liệu bộ đồ:Số lần U Minh Quỷ Quật +1
Cực phẩm Hồn Ấn:Số lần hỗ độn chiến trường+1
Thương Nhân Phúc Lợi:giảm nửa thuế ở chợ,giảm tới 10%
Bạc EXP thêm:Số lần cầu phúc +5
Bán thương thành:chuyên chúc vip đặc huệ thương phẩm
Nhanh chóng tiện lợi,truyền tống miễn phí vô hạn
Kho rộng hơn, thêm trang cho kho +2
Bao gồm mọi đặc quyền VIP1-VIP2


Đặc Quyền VIP4:
Danh hiệu riêng:Hoàng Kim quý tộc,lực chiến tăng 7500
BOSS riêng,trang bị đỏ hiếm có,BOSS VIP tầng 2
Tăng cấp nhanh, EXP đánh quái +30%
Báo danh mỗi ngày:Thưởng cao nhất x5
Pet nuốt EXP +50%
1 mình khiêu chiến BOSS , thưởng phong phú,Boss cá nhân
Nhiều bạc:Mua số lần phụ bản bạc +2
Nâng cấp pet:Mua số lần phụ bản pet+3
Tăng cấp nhanh:Mua số lần phụ bản EXP+1
Tăng cấp kỹ năng:Mua số lần phụ bản Ngộ Tính+1
Tẩy luyện:Mua số lần phụ bản tẩy luyện+1
Nguyên liệu bộ đồ:Thêm số lần U Minh Quỷ Quật +2
Cực phẩm Hồn Ấn:Thêm số lần hỗ độn chiến trường +2
Thương nhân phúc lợi:giảm nửa thuế ở chợ , giảm tới 10%
Bạc EXP thêm:Số lần cầu phúc +7
Bán thương thành:chuyên chúc vip đặc huệ thương phẩm
Nhanh chóng tiện lợi,truyền tống miễn phí vô hạn
Kho rộng hơn, thêm trang cho kho +2
Bao gồm mọi đặc quyền VIP1-VIP3

Đặc Quyền VIP5 
Danh hiệu riêng:Hoàng Kim quý tộc,lực chiến tăng 7500
BOSS riêng,trang bị đỏ hiếm có,BOSS VIP tầng 3
Tăng cấp nhanh, EXP đánh quái +50%
Báo danh mỗi ngày:Thưởng cao nhất x6
Pet nuốt EXP +50%
1 mình khiêu chiến BOSS , thưởng phong phú,Boss cá nhân
Nhiều bạc:Mua số lần phụ bản bạc +2
Nâng cấp pet:Mua số lần phụ bản pet+3
Tăng cấp nhanh:Mua số lần phụ bản EXP+2
Tăng cấp kỹ năng:Mua số lần phụ bản Ngộ Tính+1
Tẩy luyện:Mua số lần phụ bản tẩy luyện+1
Nguyên liệu bộ đồ:Thêm số lần U Minh Quỷ Quật +2
Cực phẩm Hồn Ấn:Thêm số lần hỗ độn chiến trường +2
Phúc lợi cho người lười:Tự động làm Nhiệm vụ bang
Thương nhân phúc lợi:giảm nửa thuế ở chợ , giảm tới 10%
Bạc EXP thêm:Số lần cầu phúc +9
Bán thương thành:chuyên chúc vip đặc huệ thương phẩm
Nhanh chóng tiện lợi,truyền tống miễn phí vô hạn
Kho rộng hơn, thêm trang cho kho +3
Bao gồm mọi đặc quyền VIP1-VIP4


Đặc Quyền VIP6
Danh hiệu riêng: Bạch Kim quý tộc,lực chiến tăng 10000
BOSS riêng,trang bị đỏ hiếm có,BOSS VIP tầng 4
Tăng cấp nhanh, EXP đánh quái +50%
Báo danh mỗi ngày:Thưởng cao nhất x7
Pet nuốt EXP +50%
1 mình khiêu chiến BOSS , thưởng phong phú,Boss cá nhân
Nhiều bạc:Mua số lần phụ bản bạc +2
Nâng cấp pet:Mua số lần phụ bản pet+3
Tăng cấp nhanh:Mua số lần phụ bản EXP+2
Tăng cấp kỹ năng:Mua số lần phụ bản Ngộ Tính+2
Tẩy luyện:Mua số lần phụ bản tẩy luyện+2
Trang bị Thần Luyện: Mua số lần phụ bản Thần luyện +1
Nguyên liệu bộ đồ:Thêm số lần U Minh Quỷ Quật +3
Cực phẩm Hồn Ấn:Thêm số lần hỗ độn chiến trường +3
Phúc lợi cho người lười:Tự động làm Nhiệm vụ bang
Thương nhân phúc lợi:giảm nửa thuế ở chợ , giảm tới 10%
Bạc EXP thêm:Số lần cầu phúc +10
Bán thương thành:chuyên chúc vip đặc huệ thương phẩm
Nhanh chóng tiện lợi,truyền tống miễn phí vô hạn
Kho rộng hơn, thêm trang cho kho +3
Bao gồm mọi đặc quyền VIP1-VIP5

Đặc Quyền VIP7
Danh hiệu riêng: Bạch Kim quý tộc,lực chiến tăng 10000
BOSS riêng,trang bị đỏ hiếm có,BOSS VIP tầng 4
Số lượng bảo thạch có thể khảm +1
Tăng cấp nhanh, EXP đánh quái +50%
Báo danh mỗi ngày:Thưởng cao nhất x8
Pet nuốt EXP +50%
1 mình khiêu chiến BOSS , thưởng phong phú,Boss cá nhân
Nhiều bạc:Mua số lần phụ bản bạc +2
Nâng cấp pet:Mua số lần phụ bản pet+4
Tăng cấp nhanh:Mua số lần phụ bản EXP+2
Tăng cấp kỹ năng:Mua số lần phụ bản Ngộ Tính+2
Tẩy luyện:Mua số lần phụ bản tẩy luyện+2
Trang bị Thần Luyện: Mua số lần phụ bản Thần luyện +2
Nguyên liệu bộ đồ:Thêm số lần U Minh Quỷ Quật +3
Cực phẩm Hồn Ấn:Thêm số lần hỗ độn chiến trường +4
Phúc lợi cho người lười:Tự động làm Nhiệm vụ bang
Thương nhân phúc lợi:giảm nửa thuế ở chợ , giảm tới 10%
Bạc EXP thêm:Số lần cầu phúc +15
Bán thương thành:chuyên chúc vip đặc huệ thương phẩm
Nhanh chóng tiện lợi,truyền tống miễn phí vô hạn
Kho rộng hơn, thêm trang cho kho +3
Bao gồm mọi đặc quyền VIP1-VIP6

Đặc Quyền VIP8
Danh hiệu riêng:Kim Cương quý tộc,lực chiến tăng 12500
BOSS riêng,trang bị đỏ hiếm có,BOSS VIP tầng 4
Số lượng bảo thạch có thể khảm +1
Tăng cấp nhanh, EXP đánh quái +50%
Báo danh mỗi ngày:Thưởng cao nhất x8
Pet nuốt EXP +50%
1 mình khiêu chiến BOSS , thưởng phong phú,Boss cá nhân
Nhiều bạc:Mua số lần phụ bản bạc +3
Nâng cấp pet:Mua số lần phụ bản pet+4
Tăng cấp nhanh:Mua số lần phụ bản EXP+2
Tăng cấp kỹ năng:Mua số lần phụ bản Ngộ Tính+2
Tẩy luyện:Mua số lần phụ bản tẩy luyện+2
Nguyên liệu bộ đồ:Thêm số lần U Minh Quỷ Quật +4
Cực phẩm Hồn Ấn:Thêm số lần hỗ độn chiến trường +5
Phúc lợi cho người lười:Tự động làm Nhiệm vụ bang
Thương nhân phúc lợi:giảm nửa thuế ở chợ , giảm tới 10%
Bạc EXP thêm:Số lần cầu phúc +19
Bán thương thành:chuyên chúc vip đặc huệ thương phẩm
Nhanh chóng tiện lợi,truyền tống miễn phí vô hạn
Kho rộng hơn, thêm trang cho kho +3
Bao gồm mọi đặc quyền VIP1-VIP7

Đặc Quyền VIP9
Danh hiệu riêng:Kim Cương quý tộc,lực chiến tăng 12500
BOSS riêng,trang bị đỏ hiếm có,BOSS VIP tầng 4
Số lượng bảo thạch có thể khảm +1
Tăng cấp nhanh, EXP đánh quái +50%
Báo danh mỗi ngày:Thưởng cao nhất x8
Pet nuốt EXP +50%
1 mình khiêu chiến BOSS , thưởng phong phú,Boss cá nhân
Nhiều bạc:Mua số lần phụ bản bạc +3
Nâng cấp pet:Mua số lần phụ bản pet+4
Tăng cấp nhanh:Mua số lần phụ bản EXP+2
Tăng cấp kỹ năng:Mua số lần phụ bản Ngộ Tính+2
Tẩy luyện:Mua số lần phụ bản tẩy luyện+2
Nguyên liệu bộ đồ:Thêm số lần U Minh Quỷ Quật +4
Cực phẩm Hồn Ấn:Thêm số lần hỗ độn chiến trường +6
Phúc lợi cho người lười:Tự động làm Nhiệm vụ bang
Thương nhân phúc lợi:giảm nửa thuế ở chợ , giảm tới 10%
Bạc EXP thêm:Số lần cầu phúc +25
Bán thương thành:chuyên chúc vip đặc huệ thương phẩm
Nhanh chóng tiện lợi,truyền tống miễn phí vô hạn
Kho rộng hơn, thêm trang cho kho +3
Bao gồm mọi đặc quyền VIP1-VIP8